For instructions in English, click here.Från utlysningen:

Lunds universitet ledigkungör härmed följande 35 anställningar som doktorand med
tillträdesdag den 1 september 2012

[…]

Med placering vid filosofiska institutionen ledigkungörs:
1 anställning i kognitionsvetenskap (referensnummer 43)
Upplysningar: professor Christian Balkenius.

[…]

Allmänna upplysningar om anställningsvillkor, regelverk etc: byrådirektör Jesper Olsson, Kansli HT. Fakulteternas bestämmelser för forskarutbildning finns på
http://www.ht.lu.se/doktorand/styrdokument-och-regelverk-foer-forskarutbildning.

Behörighet

Grundläggande behörighet att antas till utbildning på forskarnivå har den som har
antingen
1. avlagt en examen på avancerad nivå
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60
högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande
kunskaper

Särskild behörighet för respektive ämnes utbildning på forskarnivå framgår av de
allmänna studieplanerna, se http://www.ht.lu.se/doktorand/allmaenna-studieplaner.
Övergångsbestämmelser: Den som före den 1 juli 2007 uppfyller kraven på
grundläggande respektive särskild behörighet för tillträde till forskarutbildning, ska
även därefter anses ha grundläggande respektive särskild behörighet för tillträde till
utbildning på forskarnivå.

Urval

Vid tillsättningen ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Alla ännu icke antagna sökande rekommenderas att före ansökan ha ett samtal om ett möjligt avhandlingsarbete med ämnesföreträdare eller motsvarande i det berörda ämnet.

Ansökningshandlingar

Ansökan ska ske på särskild blankett som finns på
http://www.ht.lu.se/doktorand/ansoekan-och-antagning.

Till ansökan ska bifogas:
– dokumentation av studier på grundnivå och avancerad nivå (Ladok-utdrag eller
motsvarande)
– uppsatser/examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå
– förteckning över övriga relevanta meriter av pedagogisk och administrativ art
– artiklar, rapporter och föredrag av vetenskaplig karaktär som har relevans för ämnet
– i förekommande fall dokumenterade språkkunskaper relevanta för utbildningen på
forskarnivå
– projektplan (max 1 500 ord exklusive referenser).

Redan antagna sökande ska också bifoga uppdaterad individuell studieplan.

Till Registrator, Kansli HT, Box 117, 221 00 Lund skickas endast originalet av
ansökningsblanketten, inga ytterligare handlingar. Kopia av
ansökningsblanketten samt en uppsättning av samtliga åberopade handlingar
skickas samtidigt till aktuell institution enligt ovan.

Ansökan, inklusive åberopade handlingar, ska vara inkommen senast torsdagen den 1
mars 2012
. Ange tydligt på avsedd plats i ansökan vilket ämne och vilket eller vilka
referensnummer ansökan avser. Ansökningshandlingarna arkiveras i enlighet med
Riksarkivets bestämmelser i två år.

Ovanstående är ett referat. Läs originalutlysningen innan du ansöker: Utlysning