Hur homogent är "det mänskliga tänkandet"?


Agneta Gulz

[Back to paper list] [Start page] [Alphabetical index]

Keywords: Kognitiv variation, Mänskligt tänkande, Multipla intelligenser, Inlärning, Pedagogik, Informationsteknik.


Abstract
: Människor representerar och använder kunskap på skilda sätt och har olika strategier för att lära sig saker och lösa uppgifter, etc. Inom kognitionsforskningen diskuteras emellertid företeelsen kognitiv variation förhållandevis lite. Ett undantag är Gardner, som i ett flertal skrifter ifrågasatt synen på mänskligt tänkande som något enhetligt och homogent. I texten ges en kort presentation av hans alternativa teori om multipla intelligenser och kognitiva profiler. Min egen ståndpunkt är att det vore välgörande om man gav mer uppmärksamhet åt möjligheten att kognitiv variation är omfattande och kanske biologiskt förankrad - även om det skulle komma att komplicera studien av mänsklig kognition.Texten tar också upp ett pedagogiskt perspektiv, där jag betonar den praktiska möjligheten att ta hänsyn till kognitiv variation i samband med interaktiva program. Dock behövs mer forskning för att skapa en vetenskaplig grund att bygga en sådan pedagogik på.


Click
here to obtain the paper in PDF format.


Agneta Gulz,
Agneta.Gulz@lucs.lu.se
Lund University Cognitive Science, Sweden.


Spinning Ideas, Electronic Essays
Dedicated to Peter Gärdenfors on His Fiftieth Birthday