Anslag från Marcus och Amalia Wallenbergs Minnefond

By 21 - Published 19 December 2017
Image: Magnus Haake, Agneta Gulz, and Annika Andersson

Agneta Gulz, Magnus Haake och Annika Andersson har beviljats 4 miljoner till projektet "The Magical Garden: Supporting early mathematics for preschoolers with different linguistic backgrounds" av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnefond. Purpose and aims [English] The proposed study aims to increase the possibilities for success in mathematics for children having another first language than the official language used in school. By means of a comparative evaluation using Magical Garden (our own digital play-&-learn game for early mathematics), we expect to show an increased learning for children initially interacting with an Arabic implementation of the game compared to children only interacting with the Swedish implementation of the game.    Results from the study could show that a modest adjustment of existing educational software as well as pedagogical strategies can have a huge impact on learning.

Populärvetenskaplig sammanfattning

Magiska Trädgården – andraspråk och matematik i förskolan Syftet med studien är att undersöka möjligheten att stärka grundläggande förståelse för matematik hos förskolebarn med svenska som andraspråk – specifikt den begreppsliga förståelsen av vad tal står för, så kallad taluppfattning.    Omfattande internationell forskning visar att barns taluppfattning vid skolstart förutsäger hur väl de lyckas med matematiken i skolan. Det är också den enskilda faktor som bäst kan förutsäga hur ett barn kommer att klara skolan överhuvudtaget.    Förskolebarn kan utveckla sin taluppfattning genom digitala lek&lär-spel, inriktade på denna begreppsliga utveckling. Ett exempel är lek&lär-spelet Den Magiska Trädgården, utvecklat av vår forskargrupp. Speciellt kan denna typ av lek&lär-spel stödja förskolebarn som riskerar att inte utveckla sin taluppfattning tillräckligt för att kunna tillägna sig matematikundervisningen i skolan.    Vårt projekt inriktar sig på den växande gruppen förskolebarn med svenska som andraspråk. Dessa barn, med undervisningsspråket som andraspråk, har visat sig vara en grupp som riskerar att senare ha svårt att tillgodogöra sig skolans undervisning.    Hur kan man bäst stödja förskolebarn som har svenska som andraspråk i sin utveckling av taluppfattning och samtidigt förbereda dem för en skolgång med undervisning på svenska? Då många förskolebarn med svenska som andraspråk har arabiska som förstaspråk, fokuserar vår studie på denna grupp som representant för barn med svenska som andraspråk. Vårt övergripande syfte är dock att undersöka hur alla barn kan ges möjlighet att börja skolan på lika villkor.    Kunskapen om förskolebarns förutsättningar att utveckla sin taluppfattning genom interventioner med lek&lär-spel är begränsad. De studier som finns är utförda på barn med samma förstaspråk som spelet använder sig av och det finns ingen kunskap om hur lek&lär-spel fungerar för barn som är andraspråksinlärare. Även om förstaspråksinlärning stödjer barns utveckling av taluppfattning bäst är det viktigt att barn också lär sig att arbeta med matematik på det som kommer att vara deras undervisningsspråk. Vänder man sig till forskning kring begreppsinlärning visar denna att barn lär sig nya begrepp snabbare på sitt förstaspråk följt av sitt andraspråk jämfört med endast på sitt andraspråk. En möjlighet skulle då vara att kombinera initialt lärande på förstaspråket följt av lärande på andraspråket.    Vår studie kommer undersöka hur väl barn med svenska som andraspråk utvecklar sin grundläggande taluppfattning med hjälp av vårt lek&lär-spel Magiska Trädgården genom olika språkkombinationer. Mer specifikt vill vi jämföra hur väl en grupp arabisktalande barn utvecklar sin taluppfattning när de får använda spelet på svenska (deras andraspråk) i 14 veckor med hur väl en annan grupp arabisktalande barn utvecklas när de först får använda spelet på arabiska (deras förstaspråk) under 7 veckor följt av 7 veckor där de använder spelet på svenska. Vi har tidigare visat att barn med svenska som förstaspråk redan efter 15 minuters daglig användning av spelet under 7 veckor har utvecklat sin taluppfattning till en nivå som ger dem goda förutsättningar inför den fortsatta matematikundervisningen i skolan.    Förutom den praktisk-pedagogiska vinsten att få bättre kunskap om hur dessa barns taluppfattning bäst kan stödjas, kommer vår studie att ha betydelse för grundforskningen. Den kommer att ge: (i) bättre förståelse för hur språk- och matematikförmågor relaterar till varandra och (ii) förståelse för vilken roll förstaspråket spelar i utvecklingen av grundläggande taluppfattning.