Introduktionskurs, 15 hp (KOGM01)

Person reading a book

Välkommen till introduktionskursen i kognitionsvetenskap! Vill du lära dig mer om hjärnans funktioner och dess relation till vår perception, inlärning och beslutsfattande? Eller kanske hur språklig interaktion påverkar vår kommunikation med både människor och tekniska system?

Denna kurs presenterar kognitionsvetenskapens centrala områden och ger dig färdigheter att integrera kunskap från olika områden för att analysera komplexa kognitiva processer. Genom föreläsningar, seminarier, grupparbeten och laborationer kommer du att utveckla din värderingsförmåga, ditt förhållningssätt och din insikt i etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.

Efter avslutad kurs kommer du också att ha förmågan att identifiera ditt behov av ytterligare kunskap inom kognitionsvetenskap och ta ansvar för din kunskapsutveckling i ämnet. Börja tänka som en kognitionsvetare, förbättra din förmåga att arbeta ämnesöverskridande och lär dig mer om hur vi människor fungerar.

Introduktionskursen är en del av masterprogrammet inom kognitionsvetenskap men kan även läsas som en fristående kurs. Läs mer om introduktionskursen i utbildningsutbudet.

 

Denna kursbeskrivning har genererats av en språkmodell baserad på den officiella kursplan, och har därefter granskats, korrekturlästs och redigerats av kursens lärare för att säkerställa korrekthet och läsbarhet.

Lärare på KOGM01

Jana Holsanova

Jana Holsanova

Jana Holsanova är docent i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet. Hennes forskning kretsar kring multimodalitet, kognition och kommunikation och hon använder ögonrörelsemätning för att studera bland annat bildavläsning och visuell kommunikation.

Birger Johansson

Birger Johansson

Birger Johansson är forskar och arbetar i vårt robotlabb och undersöker hur man kan bygga robotar som kan fungera i den mänskliga världen. Han är särskilt intresserad av frågor om var uppmärksamheten ska riktas hos robotar och vad som är viktigt i olika situationer.

Annika Wallin

Annika Wallin

Annika Wallin är docent i kognitionsvetenskap och hennes forskning handlar om beslutsfattande och problemlösning i vardagen. Hon undersöker dessa frågor både med empiriska metoder och teoretiskt.

Page Manager: magnus.haakelucs.luse | 2023-03-24