Doctoral studentship in Cognitive Science open for application

By 9 - Published 7 February 2012

At the Department of Philosophy: <b>1 doctoral studentship in Cognitive Science</b> is announced. Application deadline: Thursday March 1st 2012.

For instructions in English, click here.Från utlysningen: Lunds universitet ledigkungör härmed följande 35 anställningar som doktorand med tillträdesdag den 1 september 2012 [...] Med placering vid filosofiska institutionen ledigkungörs: 1 anställning i kognitionsvetenskap (referensnummer 43) Upplysningar: professor Christian Balkenius. [...] Allmänna upplysningar om anställningsvillkor, regelverk etc: byrådirektör Jesper Olsson, Kansli HT. Fakulteternas bestämmelser för forskarutbildning finns på http://www.ht.lu.se/doktorand/styrdokument-och-regelverk-foer-forskarutbildning. BehörighetGrundläggande behörighet att antas till utbildning på forskarnivå har den som har antingen 1. avlagt en examen på avancerad nivå 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper Särskild behörighet för respektive ämnes utbildning på forskarnivå framgår av de allmänna studieplanerna, se http://www.ht.lu.se/doktorand/allmaenna-studieplaner. Övergångsbestämmelser: Den som före den 1 juli 2007 uppfyller kraven på grundläggande respektive särskild behörighet för tillträde till forskarutbildning, ska även därefter anses ha grundläggande respektive särskild behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå. Urval Vid tillsättningen ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Alla ännu icke antagna sökande rekommenderas att före ansökan ha ett samtal om ett möjligt avhandlingsarbete med ämnesföreträdare eller motsvarande i det berörda ämnet. Ansökningshandlingar Ansökan ska ske på särskild blankett som finns på http://www.ht.lu.se/doktorand/ansoekan-och-antagning. Till ansökan ska bifogas: - dokumentation av studier på grundnivå och avancerad nivå (Ladok-utdrag eller motsvarande) - uppsatser/examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå - förteckning över övriga relevanta meriter av pedagogisk och administrativ art - artiklar, rapporter och föredrag av vetenskaplig karaktär som har relevans för ämnet - i förekommande fall dokumenterade språkkunskaper relevanta för utbildningen på forskarnivå - projektplan (max 1 500 ord exklusive referenser). Redan antagna sökande ska också bifoga uppdaterad individuell studieplan. Till Registrator, Kansli HT, Box 117, 221 00 Lund skickas endast originalet av ansökningsblanketten, inga ytterligare handlingar. Kopia av ansökningsblanketten samt en uppsättning av samtliga åberopade handlingar skickas samtidigt till aktuell institution enligt ovan. Ansökan, inklusive åberopade handlingar, ska vara inkommen senast torsdagen den 1 mars 2012. Ange tydligt på avsedd plats i ansökan vilket ämne och vilket eller vilka referensnummer ansökan avser. Ansökningshandlingarna arkiveras i enlighet med Riksarkivets bestämmelser i två år. Ovanstående är ett referat. Läs originalutlysningen innan du ansöker: Utlysning