Anslag från Skolforskningsinstitutet

By 21 - Published 7 November 2017

http://www.skolfi.se/Beviljat forskningsanslag. Magnus Haake och Agneta Gulz (ETG, Educational Technology Group) har tillsammans med Susanne Kjällander och Sofia Frankenberg, Stockholms Universitet, beviljats 4,5 mijoner kronor från Skolforskningsinstitutet för projektet "Digitala verktyg som metod för lärande och formativ återkoppling i samband med tidiga förmågor och grundläggande färdigheter i matematik". ► Skolforsningsinstitutet: Finansierade forskningsprojekt 2017
Projektbeskrivning på svenskaProjekttitel Digitala verktyg som metod for lärande och formativ återkoppling i samband med tidiga förmågor och grundläggande färdigheter i matematik Sammanfattning Projektets syfte är att utveckla och evidensbasera en metod för formativa processer avseende grundläggande förmågor i tidig matematik för förskolebarn i 4-6-årsåldern som arbetar med digitala lärspel. Upprinnelsen till projektet är ett utbyte mellan akademi och förskoleverksamhet där pedagoger efterfrågade bättre verktyg för arbetet med att utveckla och stärka barns individuella potential och lärande i riktning mot läroplanens mål inom ramen för förskolans grupporienterade lärpraktiker. Centrala frågor är: Hur kan ett funktionellt pedagogverktyg utformas för att stötta pedagoger i arbetet med lärandemålen för såväl grupp som individuella barn? Hur kan digitala lärspel bidra till synliggörande och uppnående av målen för matematisk förmåga i Lpfo-98/10 eller motsvarande? Kan ett digitalt individuellt lärspel utveckla barns grundläggande matematikförmågor och självreglering mer effektivt än ordinarie förskolepedagogik? Frågorna studeras genom en kontrollerad, didaktiskt designad, interventionsstudie i förskolans verksamhet där ett digitalt lärspel används och vidareutvecklas med fokus på dess funktion som verktyg och stöd för pedagoger. Utveckling och intervention genomförs av praktiker och forskare i samverkan enligt en deltagande-design-ansats. Efter avslutat projekt ska interventionen, som är kostnadseffektiv på så sätt att den innebär låg resursbelastning med avseende på tekniska investeringar och pedagogers tid, kunna implementeras i ordinarie förskoleverksamheter.
Project description in EnglishProject Title Digital Tools as a Method for Learning and Formative Feedback in the Context of Number Sense and Early Math Abstract The aim is to develop and evidence base a method for formative support of important precursors for math skills, in connection to 4 to 6-year-olds' use of digital educational games in preschool. The project originated at a meeting between researchers and educators in a network intended to stimulate exchange between academics and practitioners and to identify praxis oriented research issues. The meeting called for teachers' tools that can be used to strengthen children's individual learning in the context of group- oriented practices. Central questions are: How can a functional pedagogical tool be designed in order to support teachers scaffolding of goal oriented learning for both individuals and groups? How can they contribute to visualize early math learning processes, and how can educators use them to reach learning goals? Can a digital individual learning game develop children's early math skills and self-regulation more efficiently than ordinary preschool pedagogics? The questions are addressed through a controlled, intervention study where a digital game is used and developed focusing the function as a tool and support for pedagogues. The development, as well as the evaluation of the intervention, will be accomplished by practitioners and researchers in collaboration, using a participatory design approach. The intervention, since it is cost effective in terms of technical investments and educator time for preparation and implementation, can be implemented preschool.